FRT – Ẩn số bắt buộc nhà đầu tư chứng khoán phải quan tâm.

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT  Cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng (Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt) Trong 6 tháng đầu năm, FRT đạt mức tăng trưởng doanh thu 17% (kế hoạch 22%) và lợi nhuận sau thuế 30% (đạt kế hoạch). Công […]