Bài Học Thực Tế

Category

Sai Lầm Đứng Núi Này Trông Núi Nọ Làm Suy Giảm Hiệu Quả Đầu Tư Cổ Phiếu

Những lúc thấy chán nản, mất niềm tin nhất thì cũng là lúc Quý vị, Anh Chị thấy những cơ hội khác đang tăng giá tốt hơn nên việc “Đứng Núi Này Trong Núi Nọ” đã làm tâm lý  Quý vị không vững vàng và bắt đầu nghi ngờ về cổ phiếu đang nắm giữ. […]