NKG

Tag

Nguồn: SSI Research (Cập nhật tháng 7/2022) Dự báo lợi nhuận và Luận điểm đầu tư Cho đến nay, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu thép đã phản ánh được khá rõ quá trình tạo đỉnh và điều chỉnh của giá thép. Với mức định giá hiện tại, chúng tôi cho rằng rủi ro...
Read More