VNM

Tag

Việc nắm giữ các cổ phiếu đang “lỗi thời” hay có kết quả kinh doanh tụt lùi là điều hết sức cần nên tránh. Nếu doanh nghiệp đó đang có kế hoạch to lớn để (i) xây dựng thêm nhà máy; hay (ii) tìm cách mở rộng quy mô hoạt động thì việc chấp nhận...
Read More